Co se změní pro podnikatele od ledna?

Jaké hlavní změny čekají podnikatele a živnostníky v roce 2022? Najdete ve stručném přehledu.

» Zvýšení slevy na poplatníka, nová výše paušální daně pro živnostníky, změna minimálních měsíčních vyměřovacích základů OSVČ, zvýšení minimální mzdy atd. Některé ze změn v oblasti podnikání, které se uskuteční od Nového roku.

» Zvýšení slevy na poplatníka z 27 840 Kč na 30 840 Kč.

» Nová výše paušální daně pro živnostníky v částce 5 994 Kč. V této částce je zahrnuta záloha na minimální zdravotní pojistné ve výši 2 627 Kč, záloha na minimální sociální pojistné navýšené o 15 % ve výši 3 267 Kč a záloha na daň z příjmů ve výši rovných 100 Kč. V případě splnění podmínek pro vstup do režimu paušální daně, mohou OSVČ podat oznámení o vstupu do tohoto režimu do 10. ledna 2022. Online formulář najdete na www.mfcr.cz/oznameni. Jestli se vám paušální daň vyplatí, si můžete spočítat na www.mfcr.cz/kalkulacka.

» Minimální měsíční vyměřovací základ OSVČ hlavní činnost činí 9 728 Kč, tomu odpovídá záloha (29,2 %) ve výši 2 841 Kč. Minimální měsíční vyměřovací základ OSVČ vedlejší činí 3 892 Kč, tomu odpovídá záloha 1 137 Kč. Vyměřovací základ pro OSVČ v paušálním režimu bude činit 11 188 Kč, pojistné bude činit 3 267 Kč.

» Minimální mzda se zvýší na 16 200 Kč. Odpovídajícím způsobem budou navýšeny i nejnižší úrovně zaručené mzdy pro příslušné skupiny prací. Změna bude mít s ohledem na znění ustanovení § 117 zákoníku práce vliv i na příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí, neboť ten má pro podnikatelskou (mzdovou) sféru činit nejméně 10 % částky stanovené jako základní sazba minimální mzdy.

» Možnost předávat účetní závěrku do sbírky listin veřejného rejstříku prostřednictvím podání u příslušného finančního úřadu.

» Zvýšení sazeb spotřební daně z tabákových a zahřívaných tabákových výrobků o 5 %. (Současně začne období doprodeje cigaret a zahřívaných tabákových výrobků s tabákovou nálepkou odpovídající „staré sazbě daně, tj. označené písmenem „F“. V případě cigaret činí toto období tři měsíce, u zahřívaných tabákových výrobků pak šest měsíců. Následně bude možné spotřebitelům nabízet již pouze výrobky s tabákovou nálepkou označenou písmenem „G“ zahrnující novou, vyšší sazbu spotřební daně.)

» Úprava vzorů formulářů v rámci těchto vyhlášek: Vyhláška č. 454/2020 Sb., o formulářových podáních pro daň silniční; Vyhláška č. 456/2020 Sb., o formulářových podáních pro daň z nemovitých věcí; Vyhláška č. 458/2020 Sb., o některých formulářových podáních v oblasti působnosti orgánů Celní správy České republiky; Vyhláška č. 525/2020 Sb., o formulářových podáních pro daně z příjmů, ve znění vyhlášky č. 335/2021 Sb.

» Pro účely poskytování cestovních náhrad zaměstnancům dojde k aktualizaci: a) výše náhrady za používání silničních motorových vozidel, b) průměrné ceny pohonných hmot a c) výše stravného. Jedná se o každoroční pravidelnou aktualizaci na základě zmocnění v § 189 odst. 1 zákoníku práce.

» Novela zákona o silničním provozu přináší změny i pro podnikatele. Kupř. změna ve vymezení skupin řidičských oprávnění AM a B1, nově i umožněno držitelům řidičského oprávnění skupiny C řídit i vozidla skupiny T (traktory), zákaz požívání alkoholických nápojů a jiných návykových látek přepravovanými osobami, které se mohou aktivně podílet na jízdě vozidla, (zejm. dopad na provozování tzv. beer biků), možnost označení vozidla poskytovatele domácí zdravotní péče, které jeho řidiči v naléhavých případech usnadní parkování. Došlo i k navýšení horní hranice sazby pokuty ukládané příkazem na místě řidiči, který odmítne podrobit vozidlo nízkorychlostnímu kontrolnímu vážení, a to z 30 000 Kč na 100 000 Kč.

» Dochází také k očekávané změně u zvláštního režimu pro cestovní službu podle § 89 zákona o DPH. V souladu s judikaturou Soudního dvora Evropské unie vzniká povinnost přiznat DPH již přijetím zálohy na platbu za cestovní službu.

» Daňové přiznání a dodatečné daňové přiznání, kterým fyzické osoby uplatňují nárok na vrácení daně z tzv. zelené nafty, se budou podávat pouze elektronicky. Toto platí pro daňové povinnosti za zdaňovací období od 1. ledna 2022.

» Zařazení Agrární komory České republiky mezi tzv. CzechPOINTy (podání, ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy a další úkony bude možné učinit, respektive získat např. v sídlech okresních agrárních komor).

» Od 1. ledna 2022 mohou nově probíhat kontroly dovozců ohledně plnění povinnosti stanovené nařízením EP a Rady (EU) 2017/821, kterým se stanoví povinnosti náležité péče v dodavatelském řetězci pro unijní dovozce cínu, tantalu a wolframu, jejich rud a zlata pocházejících z oblastí postižených konfliktem a vysoce rizikových oblastí. Kontroly dovozců dle zákona provádí Ministerstvo průmyslu a obchodu.

» Nově bude mít poskytovatel služby přístupu k internetu povinnost zajistit, aby každý účastník na svou žádost mohl změnit poskytovatele služby přístupu k internetu tak, aby byla zajištěna kontinuita poskytovaných služeb, pokud je to technicky možné.

» Upravuje se situace, kdy balíček obsahuje alespoň službu přístupu k internetu nebo veřejně dostupnou interpersonální komu nikační službu založenou na číslech a další službu, např. balíček obsahující volání, internet a IPTV. V zájmu zachování možnosti snadno změnit poskytovatele by spotřebitelé neměli být nuceni setrvat u jednoho poskytovatele tím, že by museli využívat pouze část služeb z balíčku. Proto se stanoví, že pokud má spotřebitel právo ukončit smlouvu ke kterékoli složce balíčku, má právo ukončit smlouvu ke všem složkám balíčku.

» Držitelům řidičského oprávnění skupiny C se umožňuje řídit i vozidla skupiny T (traktory).

» Nová sleva na dani z příjmů pro fyzické i právnické osoby za zastavení exekuce, jejíž výše odpovídá výši náhrady, kterou oprávněnému ve zdaňovacím období přizná exekutor při zastavení exekuce, jejímž předmětem byla pohledávka nepřevyšující částku 1 500 Kč bez příslušenství, a která probíhala po dobu alespoň tří let před 1. ledna 2022 z důvodu, že v těchto třech letech nebyla tato pohledávka vymožena ani z části. Výše náhrady je 30 % vymáhané pohledávky bez příslušenství.

Zanechte nám kontakt
Ozveme se vám do 24 hodin

Pole označená hvězdičkou (*) jsou povinná.

Prosíme doplňte Vaše jméno a příjmení
Prosíme doplňte Vaši kontaktní e-mailovou adresu
Prosíme doplňte Vaše kontaktní telefonní číslo
Prosíme napište text zprávy.
Musíte souhlasit se zpracováním osobních údajů